Maatregelen

Om de schadelijke gevolgen van bodemdaling door gaswinning te voorkomen en/of te beperken is vanaf 1984 een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Het betreft onder andere de bouw en aanpassing van polder- en zeegemalen, stuwen en sluizen, het verhogen van bruggen en dijken en aanpassingen in de havens van Delfzijl en Eemshaven. Om schade door bodemdaling te voorkomen laten de waterschappen de waterpeilen de bodemdaling volgen. Dat is goed mogelijk omdat de bodem over een groot oppervlak gelijkmatig daalt. Op de website van Commissie Bodemdaling staan de gerealiseerde maatregelen.