Veendam west

In dit gebied wordt zout gewonnen door Nedmag. Als gevolg hiervan treedt bodemdaling op. Daarnaast treedt er ook bodemdaling door gaswinning op.

Maatregelen

Om de schadelijke gevolgen van bodemdaling door gaswinning te voorkomen en/of te beperken is vanaf 1984 een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Het betreft onder andere de bouw en aanpassing van polder- en zeegemalen, stuwen en sluizen, het verhogen van bruggen en dijken en aanpassingen in de havens van Delfzijl en Eemshaven. Om schade door bodemdaling te voorkomen laten de waterschappen de waterpeilen de bodemdaling volgen. Dat is goed mogelijk omdat de bodem over een groot oppervlak gelijkmatig daalt. Op de website van Commissie Bodemdaling staan de gerealiseerde maatregelen.

Studies

Er zijn meerdere studies uitgevoerd naar de effecten van bodemdaling op gebouwen. Uit deze studies komt naar voren dat directe schade door bodemdaling als gevolg van het scheefzakken van gebouwen niet te verwachten is. Op dit moment bedraagt de scheefstelling maximaal een halve millimeter over de lengte van een huis.

Indirect via peilaanpassingen kan bodemdaling wel leiden tot schade aan gebouwen. In grotere watersystemen is het niet altijd mogelijk de waterstand overal volledig aan de bodemdaling aan te passen. Hierdoor kan de waterstand ten opzichte van het maaiveld veranderen en schade veroorzaken door zetting van de fundering. In een aantal gebieden waar dit speelt zijn detailonderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat de peilaanpassingen tot op heden alleen verwaarloosbare schade aan gebouwen heeft opgeleverd.

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s passen de waterpeilen voortdurend aan om schade aan gebouwen en landbouwgronden en natuurgebieden zoveel mogelijk uit te sluiten. Als dat niet in voldoende mate mogelijk is worden nieuwe peilvakken gemaakt zoals bijvoorbeeld in de Electraboezem en de nog te creëren pandscheiding in het Drentsche Diep.

Op de website van Commissie Bodemdaling staat meer informatie over de effecten van bodemdaling op gebouwen.

Aardbevingen

De aardbevingen van de laatste jaren hebben geleid tot groot aantal ontwikkelingen. De belangrijkste zijn:

Meer achtergronden over het Groningen-gasveld en aardbevingen zijn o.a. te vinden op de website van NAM.