Category Archives: Schade Akzo Nobel

Schade

Schade door bodemdaling als gevolg van zoutwinning in Heiligerlee of Zoutwending treedt zelden op. Wel kan indirecte schade, bijvoorbeeld als gevolg van noodzakelijke verlaging van de grondwaterspiegel op vernatting van landbouwgronden te vermijden, optreden . Ook dit heeft zich in de boorterreinen Heiligerlee en Zuidwending tot nu toe niet voorgedaan en wordt niet verwacht.