Nedmag

Nedmag produceert hoogwaardige magnesiumchloride, doodgebrande magnesiumoxide (DBM), calciumchloride en magnesiumhydroxide. De producten van Nedmag worden gebruikt voor zeer uiteenlopende toepassingen. De belangrijkste zijn:  productie van vuurvaste stenen voor het bekleden van cement- en staalovens, boorspoelingsproducten voor de olie- en gasindustrie, gladheid- en stofbestrijding, diervoeders en voedingsmiddelen.

Nedmag is in 1979 opgericht en heeft twee productielocaties in Groningen. Een mijnlocatie in Borgercompagnie en Tripscompagnie waar magnesiumchloride wordt gewonnen en een productielocatie in Veendam. Nedmag telt 140 medewerkers en biedt indirect werk aan ongeveer 300 mensen.

Nedmag wint in Borgercompagnie en Tripscompagnie zout uit 8 putten door middel van zogeheten oplosmijnbouw. Via een buis wordt water in de bodem geïnjecteerd om een magnesiumzoutlaag op een diepte van 1.500 tot 1.800 meter op te lossen. Het opgeloste zout wordt via een andere buis naar de oppervlakte gebracht. Het opgeloste zout wordt via een pijpleiding vervoerd naar de fabriek in Veendam waar het verder wordt verwerkt. Het magnesiumzout dat Nedmag wint is redelijk vloeibaar. Door het gewicht van de bovengrond wordt het magnesiumzout naar de putten toe geperst zoals een tube tandpasta wordt leeggeknepen. Deze methode van zoutwinning wordt ook wel de squeeze methode genoemd.

De bodemdaling door zoutwinning is afhankelijk van de samenstelling van het zout en de methode die gebruikt wordt om het zout te winnen. Door de zoutwinning van Nedmag met behulp van de squeeze methode ontstaat er bodemdaling in een gebied met een doorsnede van ca. 8 kilometer. De bodemdaling wordt iedere twee jaar gemeten. Momenteel bedraagt de maximale bodemdaling 49 centimeter (gemeten vanaf 1977).

Op 20 april 2018 is een opening ontstaan in het dak van de bovenste caverne van één van de bronnen in het zoutveld Tripscompagnie. Als gevolg daarvan is er pekel en mogelijk dieselolie naar de bovenliggende zandsteenlaag gestroomd. Nedmag heeft meteen besloten het zoutveld af te bouwen en de alle aanwezige pekel op te pompen. Hierdoor verloopt de bodemdaling sneller. De bodemdaling blijft gelijkmatig en leidt niet tot schade mits het waterpeil wordt aangepast aan de bodemdaling. De reeds uitgevoerde waterhuishoudkundige maatregelen gaan uit van een daling van 65 cm.

In het gebied daalt de bodem ook door de winning van gas. De bodemdaling door gaswinning bedraagt momenteel 6 tot 8 centimeter. In de 40 jaar dat Nedmag zout wint, zijn er nog nooit aardbevingen of –trillingen in het gebied waargenomen op de diepte waar zout wordt gewonnen. Het is ook onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Zout is stroperig en kan daardoor zelf geen schokken veroorzaken. Ook bij andere nationale en internationale zoutwinningen zijn geen aardschokken of -trillingen voorgekomen.

Als de bodem daalt, stijgt het waterpeil en kan er wateroverlast ontstaan. Om dit te voorkomen zijn er de afgelopen jaren in het gebied tal van waterhuishoudkundige maatregelen getroffen. Zo zijn er onder andere gemalen gebouwd aan de Nieuweweg in Muntendam en bij de Zwarteweg in Veendam. Nedmag heeft de kosten van deze gemalen betaald.

Ook de komende jaren zullen maatregelen uitgevoerd worden om ervoor  te blijven zorgen dat de bodemdaling niet tot schade aan landbouw en gebouwen leidt. Deze maatregelen worden gecoördineerd door de Ambtelijke Werkgroep Bodemdaling Nedmag. Deze werkgroep wordt voorgezeten door de provincie Groningen. De andere deelnemers  zijn de gemeenten Veendam en Midden-Groningen, het  Waterschap Hunze en Aa’s, het Staatszicht op de Mijnen en Nedmag.

Onderzoek

Uit diverse wetenschappelijke  onderzoeken is gebleken dat de kans op schade  aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning erg klein is, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter.

Bewoners van Borgercompagnie en Tripscompagnie hebben in 2009 een enquête gehouden waarin zij een toename van schade aan gebouwen te constateerden. In opdracht van de provincie Groningen, de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa’s en Nedmag is in 2011/2012 een onderzoek verricht naar de hoofdoorzaken van gebouwschade in het  bodemdalingsgebied. Uit dit onderzoek blijkt dat de schade aan de onderzochte gebouwen in het onderzoeksgebied niet wordt veroorzaakt door de bodemdaling die het gevolg is van de zoutwinning door Nedmag. Ook de bodemdaling veroorzaakt door gaswinning in het aangrenzende gebied, is niet de oorzaak van de schades.

Nedmag hecht waarde aan een goede relatie met haar omgeving. Om die reden is er regelmatig contact en overleg met omwonenden in het winningsgebied. Nedmag heeft een officieel schadeprotocol. Daarin is geregeld hoe schademeldingen in behandeling worden genomen. Als u denkt schade aan uw woning te hebben ten gevolge van de zoutwinning door Nedmag, dan kunt u een schadeformulier invullen op de website van Nedmag.

Adres Contactpersoon
Nedmag Afdeling Quality, Health,Safety & Environment (QHSE)
Postbus 241 Telefoonnummer: +31 (0)598 651259
9640 AE Veendam qhse@nedmag.nl

Bodemdaling 2018