Mijnbouw Groningen

Onder de Groningse bodem bevinden zich verschillende (grond)stoffen zoals gas en zout. Door de mijnbouwbedrijven NAM, Nouryon en Nedmag worden deze uit de bodem gehaald. Het mijnbouwbedrijf Gasunie maakt gebruik van de ondergrond voor tijdelijke opslag van gas. Op deze website vindt u informatie over mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen, de bedrijven die de activiteiten uitvoeren en de gevolgen van mijnbouwactiviteiten. De Commissie Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen controleert en bewaakt de objectiviteit van de inhoud van deze website.

De Commissie Bodemdaling is een onafhankelijke commissie die tot taak heeft om vast te stellen welke maatregelen moeten worden getroffen om schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning in de provincie Groningen te voorkomen of te compenseren.

De Groningse bodem is rijk aan delfstoffen als aardgas en zout. Deze stoffen gebruiken we in ons dagelijks leven, in de industrie en we exporteren ze. Aardgas uit eigen bodem is de belangrijkste energiebron van Nederland. We verwarmen er onze huizen en kantoren mee, we wekken er elektriciteit mee op en we gebruiken het als brandstof en grondstof in de industrie. Zout gebruiken we ook als grondstof, voor bijvoorbeeld de chemische industrie. Daarnaast dient het als basis voor producten als vuurvaste stenen voor het bekleden van cement- en staalovens, boorspoelingproducten voor de olie- en gasindustrie, gladheid- en stofbestrijding op wegen en vlamvertragers.

Werkgelegenheid

Naast delfstoffen levert de winning, verwerking en opslag van (delf)stoffen banen op. Gaswinning en gasopslag vormen met circa 5.400 arbeidsplaatsen een belangrijke banenmotor voor de provincie Groningen. De zoutwinning levert in Groningen direct en indirect ongeveer 2.000 banen op.

De mijnbouwactiviteiten hebben ook nadelige gevolgen. Door de winning en opslag van aardgas en winning van zout daalt de bodem. Door de winning van gas ontstaan aardbevingen. Om de gevolgen van bodemdaling door gas- en zoutwinning en gasopslag zoveel mogelijk te beperken worden in de provincie Groningen onder andere nieuwe gemalen gebouwd en worden bruggen, kanalen, dijken en haventerreinen aangepast. Deze maatregelen zijn er op gericht om schade aan gebouwen, landbouwgronden en natuurgebieden te voorkomen.

Aardbevingen

In Groningen ontstaan aardbevingen als gevolg van de winning van gas. Op 16 augustus 2012 is bij Huizinge de tot nu toe krachtigste beving opgetreden met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Hierdoor zijn een groot aantal gebouwen in de directe omgeving beschadigd. Voor schade als gevolg van bodemdaling en/of aardbevingen zijn diverse schaderegelingen in het leven geroepen. In 2018 zijn in Heiligerlee 4 lichte aardbevingen (maximaal 1,3 op de schaal van Richter) geregistreerd nabij een zoutcaverne. Schade door aardbevingen als gevolg van zoutwinning en gasopslag is niet te verwachten.

De winning van gas en zout is vastgelegd in winningsplannen. De opslag van gas in zoutlagen is vastgelegd in opslagplannen. Beide plannen worden door de minister van Economische Zaken worden goedgekeurd. De minister wint advies in van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)en de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb).

Een belangrijk onderdeel van een winningsplan en opslagplan is een prognose van de bodemdaling die gedurende de looptijd van het plan kan optreden. In het winningsplan wordt ook een prognose gegeven van mogelijke aardbevingen. In het winningsplan en opslagplan moet worden aangegeven welke schade als gevolg van de voorspelde aardbevingen of bodemdaling  kan optreden. Verder moeten maatregelen beschreven worden om de bodemdaling en aardbevingen en de schade te beperken.

Beoordeling & Toezicht

Het Staatstoezicht op de Mijnen beoordeelt het winningsplan en opslagplan, de metingen en de analyse van de meetgegevens. Goedgekeurde resultaten worden als “meetregisters” van de bodemdaling op het Olie- en Gasportaal gepubliceerd. De aardbevingen worden gepubliceerd door KNMI.

Als u denkt schade te hebben die wordt veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten kunt u een claim indienen bij het betreffende mijnbouwbedrijf. In een drietal gebieden zijn meerdere mijnbouwbedrijven actief. In deze gebieden zijn afspraken gemaakt tussen de bedrijven en is er per gebied 1 loket voor alle schademeldingen.

Technische Commissie Bodembeweging

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw claim door de betreffende mijnbouwmaatschappij kunt u de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) inschakelen. De Tcbb onderzoekt dan opnieuw of, en zo ja, in hoeverre de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw. De kosten voor het inschakelen van de Tcbb bedragen EUR 90,00. Het bedrag wordt teruggestort als de Tcbb adviseert tot een schadevergoeding die gelijk is aan of hoger dan het bedrag dat de mijnonderneming u heeft geboden.