Veendam west

In dit gebied wordt zout gewonnen door Nedmag. Als gevolg hiervan treedt bodemdaling op. Daarnaast treedt er ook bodemdaling door gaswinning op.

Maatregelen

Om de schadelijke gevolgen van bodemdaling door gaswinning te voorkomen en/of te beperken is vanaf 1984 een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Het betreft onder andere de bouw en aanpassing van polder- en zeegemalen, stuwen en sluizen, het verhogen van bruggen en dijken en aanpassingen in de havens van Delfzijl en Eemshaven. Om schade door bodemdaling te voorkomen laten de waterschappen de waterpeilen de bodemdaling volgen. Dat is goed mogelijk omdat de bodem over een groot oppervlak gelijkmatig daalt. Op de website van Commissie Bodemdaling staan de gerealiseerde maatregelen.

Studies

Er zijn meerdere studies uitgevoerd naar de effecten van bodemdaling op gebouwen. Uit deze studies komt naar voren dat directe schade door bodemdaling als gevolg van het scheefzakken van gebouwen niet te verwachten is. Op dit moment bedraagt de scheefstelling maximaal een halve millimeter over de lengte van een huis.

Indirect via peilaanpassingen kan bodemdaling wel leiden tot schade aan gebouwen. In grotere watersystemen is het niet altijd mogelijk de waterstand overal volledig aan de bodemdaling aan te passen. Hierdoor kan de waterstand ten opzichte van het maaiveld veranderen en schade veroorzaken door zetting van de fundering. In een aantal gebieden waar dit speelt zijn detailonderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat de peilaanpassingen tot op heden alleen verwaarloosbare schade aan gebouwen heeft opgeleverd. Op de website van Commissie Bodemdaling staat meer informatie over de effecten van peilverlaging.

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s passen de waterpeilen voortdurend aan om schade aan gebouwen en landbouwgronden en natuurgebieden zoveel mogelijk uit te sluiten. Als dat niet in voldoende mate mogelijk is worden nieuwe peilvakken gemaakt zoals bijvoorbeeld in de Electraboezem en de nog te creëren pandscheiding in het Drentsche Diep.

Aardbevingen

Uit recent onderzoek blijkt dat aardbevingen als gevolg van de gaswinning uit het Groningen gasveld mogelijk groter kunnen worden dan 3,9 op de schaal van Richter. Kennisinstituten als KNMI, TNO en ook de NAM zijn momenteel bezig om te onderzoeken wat de kracht van de maximaal te verwachten aardbevingen door gaswinning is, in welk gebied de kans het grootste is dat deze kan plaatsvinden en welke schade deze kan veroorzaken aan de oppervlakte.

Om de risico’s van een zware aardbeving te beheersen wordt momenteel onderzoek gedaan naar:

  • Het aanpassen van de productie (verlagen van de productie, aanpassen van productiemethode, aanpassen van drukverschillen).
  • Bouwkundig  versterken van gebouwen om onveilige situaties  te voorkomen.
  • Daarnaast wordt er samen met onder andere de veiligheidsregio en gemeenten gewerkt aan betere voorlichting. Dit om mensen bewust te maken van de risico’s en om aan te geven wat er gedaan kan worden voor, tijdens en na een aardbeving.

Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken heeft elf onderzoeken in gang gezet om beter inzicht te krijgen in alle elementen van gaswinning uit het Groningen gasveld en de nieuwe inzichten rondom aardbevingen. NAM dient 1 december 2013 een geupdated winningsplan in. Vervolgens zal minister Kamp eind 2013 of begin 2014 een  besluit nemen over de toekomst van gaswinning uit het Groningen gasveld en eventueel uit te voeren maatregelen.

De NAM zal alle schade als gevolg van aardbevingen vergoeden, hiervoor is een speciale schaderegeling. Door het ministerie van Economische Zaken is een ombudsman ingesteld om toe te zien op correcte afhandeling van de schadeprocedure.